logo

reklam

İşte AKP’yi korkutan iller

 

Başbakan Erdoğan’ın masasındaki anketlerde, AKP kritik bölgelerdeki hangi illerde geriye düştü?

070320141318500579789_2

AKP Ge­nel Mer­ke­zi, se­çim­le­rin nab­zı­nı özel an­ket­ler­le tu­tu­yor. İddialara göre; ar­ka ar­ka­ya ge­len şok so­nuç­lar, par­ti­de en­di­şe­li bir bek­le­yi­şe ne­den ol­du. Son dönemde Başbakan’ın hem miting alanlarında seçmenle ahitleşmesi günde 2 miting yapması ve ayrıca TV kanallarının ortak yayınında 2 saate yakın program yapması AKP’de işlerin yolunda gitmediğinin göstergesi olarak görülüyor.

 

MELİH GÖKÇEK SİLİNEBİLİR

AK­P’­yi en çok en­di­şe­len­di­ren be­le­di­ye An­ka­ra. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek ile CHP’­nin ada­yı Man­sur Ya­vaş ara­sın­da 15 pua­na ya­kın olan fark eri­di. Ba­şa baş ha­le ge­len An­ka­ra se­çi­min­de CHP’­nin ya­rı­şı ön­de ta­mam­la­ya­ca­ğı en­di­şe­si var.

BDP AKP’Yİ YAKALADI
Şan­lı­ur­fa­’da Va­li Ce­la­let­tin Gü­ven­ç’­in aday­lı­ğı he­sap­la­rı alt üst et­ti. Tep­ki­ler ne­de­niy­le AKP oy­la­rı eri­di. BDP’­nin Di­yar­ba­kır Be­le­di­ye Baş­ka­nı Os­man Bay­de­mi­r’­i aday gös­ter­me­si oy­la­rı ka­fa ka­fa­ya ge­tir­di. An­ketlere gö­re; AK­P’­nin oyu yüz­de 42, BDP’­nin ise yüz­de 41 ci­va­rın­da.

SADULLAH ERGİN’E KÖTÜ SÜRPRİZ
İl­ginç ya­rış­lar­dan bi­ri de Ha­ta­y’­da ya­şa­nı­yor. Ada­let es­ki Ba­ka­nı Sa­dul­lah Er­gi­n’­i aday gös­te­ren AKP, es­ki AK­P’­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Lüt­fi Sa­va­ş’­la ya­rı­şı­yor. Ge­nel Mer­ke­z’­e ge­len bil­gi­le­re gö­re CHP’­den aday olan Sa­vaş, Sadullah Er­gi­n’­in 3-4 pu­an önün­de. Bu far­kın ka­pan­ma­sının çok zor gö­rü­şü ha­kim.

MHP’NİN KALELERİ DAHA DA GÜÇLENDİ
Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­ri ara­sın­da MHP’­nin güç­lü ol­du­ğu ve AK­P’­nin kay­be­de­ce­ği il­ler ara­sın­da Ada­na, Mer­sin, Ma­ni­sa ve Ba­lı­ke­sir bu­lu­nu­yor. Bu il­ler­de de AK­P’­nin cid­di oyu bu­lu­nu­yor. Ancak son çıkan yolsuzluk ile ilgili ses kayıtları MHP’nin gücünü biraz daha artırdı.

Share
#

SENDE YORUM YAZ